Privacyverklaring

Inleiding

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Soterios van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens - Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Soterios is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Soterios de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten.

Soterios VOF. is gevestigd in Woudrichem aan de Postweide 8. Soterios is een Vennootschap onder firma  ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18048138, vestigingsnummer 000012567833

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website en/of zich bij ons aanmeldt, een dienst aanvraagt of telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij persoonsgegevens van u.

Soterios verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Soterios verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door Soterios:

 • om contact met u te kunnen opnemen;
 • om u informatie te sturen;
 • voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten.

Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van cursisten, klanten te vergroten en om u te informeren over onze activiteiten.

Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van cursisten, klanten te vergroten en om u te informeren over onze activiteiten.

Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie van Soterios, kunt u een briefje onder vermelding van ‘blokkering’ sturen naar: Soterios, Postweide 8, 4285 DN  Woudrichem.

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van Soterios, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail die Soterios verstuurt.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

 • Volgens de wetgeving mag Soterios alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Soterios hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:
 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
 • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van Soterios, waarbij Soterios erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:
  • het maken van statistieken
  • de uitoefening en de verdediging van de rechten van Soterios bijvoorbeeld bij geschillen;
  • het beheer van cursisten en klant gegevens of ondersteuning daarvan,
  • het verzorgen en verbeteren van de website, waarbij Soterios door het bezoek aan onze website uw (klik-)gedrag kan vaststellen om u op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken. De logica die Soterios daarbij gebruikt is dat uw IP-adres wordt gekoppeld aan uw handelingen en op basis daarvan worden uw voorkeuren vastgesteld. (zie hieronder bij Website en Cookies).

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze sites verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Naam
 • Adres gegevens
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Email adres
 • Uw (profiel-) foto
 • IP-adres

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. Soterios kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

Soterios bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Geen commercieel gebruik

Soterios zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

In onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Op onze sites wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Uw verder gebruik van onze sites vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze sites gebruiken. 

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen uw browser en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert
 • De sites wordt gehost op een private VPS server bij de professionele hostingpartij Hosted. Deze hostingpartij heeft diverse maatregelen en barrières ingeregeld om te voorkomen dat onbevoegden (fysieke) toegang hebben tot de server van Soterios.

Open Source applicaties

Soterios maakt voor haar dienstverlening waar mogelijk gebruik van open source applicaties. Elke applicatie wordt onder een specifieke licentie uitgebracht (zoals GPL v3). Soterios is niet verantwoordelijkheid voor de beveiliging van de open source applicaties, maar wel voor veilige hosting.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze site zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

U kunt ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan:

Soterios
Postweide 8   
4285 DN  Woudrichem

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.
U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.
Wilt u meer weten over de Wet bescherming persoonsgegevens? Kijk op wetten.overheid.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact met ons op.

Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd op 01 januari 2020

 

Contact informatie

Soterios VOF

Postweide 8
4285 DN  Woudrichem
Nederland


Informatie

 • dummy Kvk 18048138

 • dummy Vestigingsnummer 000012567833

 • dummy Btw NL 8062.38.112.B01

 • dummy Eerste Hulp Cursussen 

 • dummy Bedrijfshulpverlening Cursussen 

 • dummy Evenementen Hulpverlening 

 • dummy Evenementen Beveiliging 

 • dummy BHV-EHBO Brancheprotocol Covid-19

Zoeken